STATUT STOWARZYSZENIA
KLUB ABSTYNENTA ,,BARKA,,

Zważywszy, że uzależnienie od alkoholu jest poważnym i negatywnym zjawiskiem społecznym, ale przede wszystkim trudnym i skomplikowanym schorzeniem, jakie dotyka jednostkę – my, członkowie założyciele Stowarzyszenia Klub Abstynenta „Barka” w Dębnie, postanawiamy powołać nasze Stowarzyszenie dla dobra wszystkich potrzebujących, a bezradnych i bezbronnych wobec tego problemu.

Wstęp

Uzależnienie dla jednych oznacza strach i cierpienie, ból i przemoc zadawaną sobie i bliskim, dla drugich stanowi szansę na zmianę, dla innych z kolei konieczność zrozumienia, że można żyć bez alkoholu. I nie o koncepcje czy metody leczenia tutaj chodzi. Bardziej o drugiego człowieka z jego trudnościami, słabą wolą, rozterkami, poczuciem winy – ale również z ogromnymi zasobami, możliwościami przetrwania, adaptacji do zmieniających się okoliczności, motywacją do zmiany.
Mając na uwadze fakt, że każdy sposób i metoda jest dobra, jeżeli prowadzi do codziennego zachowania w trzeźwości i w niej wytrwania – postanawiamy, że będziemy zawsze otwarci na problemy i sprawy ludzi uzależnionych.

Rozdział I

Postanowienia ogólne

§1

 1. Stowarzyszenie działające na podstawie niniejszego statutu nosi nazwę Klub Abstynenta „Barka”.

 2. Stowarzyszenie jest zrzeszeniem osób fizycznych, zawiązanym dla niesienia pomocy ludziom uzależnionym od alkoholu i nie tylko, oraz ich rodzinom.

 3. Terenem działania Stowarzyszenia jest miasto Dębno i gmina Dębno, siedziba znajduje się w Dębnie.

 4. Dla realizacji celów statutowych Stowarzyszenie może działać na obszarze całej Polski a także innych państw, z poszanowaniem tamtejszego prawa.

 5. Stowarzyszenie jest zawiązane na czas nieograniczony. Posiada osobowość prawną i podlega wpisowi do rejestru stowarzyszeń. Działa na podstawie przepisów ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 r. – Prawo o stowarzyszeniach, oraz na podstawie niniejszego statutu.

 6. Stowarzyszenie może należeć do innych krajowych i międzynarodowych organizacji o podobnych celach.

  1. Celem działania Stowarzyszenia jest prowadzenie działalności na rzecz ogółu społeczeństwa ze szczególnym uwzględnieniem osób uzależnionych i współuzależnionych od alkoholu i nie tylko, działanie na rzecz moralnego i psychicznego ozdrowienia rodziny, oraz realizowanie zadań w zakresie:

   1. pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej, oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób,

   2. udzielanie pomocy organizacyjnej w przeciwdziałaniu marginalizacji i wykluczeniu społecznemu członków Stowarzyszenia uzależnionym od alkoholu nie tylko, oraz pomocy w rozwiązywaniu ich trudnych problemów życiowych oraz problemów związanych z zespołem uzależnienia od alkoholu,

   3. dążenia do trwałej abstynencji członków Stowarzyszenia, niesienie im wszechstronnej pomocy w kształtowaniu własnego rozwoju i odzyskiwaniu normalnych relacji w stosunkach z najbliższym otoczeniem,

   4. udzielania informacji i pomocy w kwestii wyboru metod i sposobów leczenia z uzależnienia i współuzależnienia,

   5. promocji stylu życia bez alkoholu oraz uświadamiania zagrożenia jakie niesie za sobą jego nadużywanie,

   6. stworzenia alternatywnego środowiska ludziom pragnącym zaprzestania picia alkoholu,

   7. samokształcenia indywidualnego i grupowego w zakresie norm etyczno – moralnych, ze szczególnym uwzględnieniem istoty choroby alkoholowej,

   8. porządku i bezpieczeństwa publicznego oraz przeciwdziałania patologiom społecznym,

   9. działalności charytatywnej,

   10. ochrony i promocji zdrowia,

   11. upowszechniania kultury fizycznej i sportu,

   12. krajoznawstwa oraz wypoczynku dzieci i młodzieży,

   13. działania na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijania kontaktów i współpracy między społeczeństwami.

    Działalność Stowarzyszenia oparta jest przede wszystkim na pracy społecznej członków. Do prowadzenia swych spraw Stowarzyszenie może zatrudniać pracowników.

    Rozdział II

    Cele Stowarzyszenia

    §2

    1. Celem działania Stowarzyszenia jest prowadzenie działalności na rzecz ogółu społeczeństwa ze szczególnym uwzględnieniem osób uzależnionych i współuzależnionych od alkoholu i nie tylko, działanie na rzecz moralnego i psychicznego ozdrowienia rodziny, oraz realizowanie zadań w zakresie:

     1. pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej, oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób,

     2. udzielanie pomocy organizacyjnej w przeciwdziałaniu marginalizacji i wykluczeniu społecznemu członków Stowarzyszenia uzależnionym od alkoholu nie tylko, oraz pomocy w rozwiązywaniu ich trudnych problemów życiowych oraz problemów związanych z zespołem uzależnienia od alkoholu,

     3. dążenia do trwałej abstynencji członków Stowarzyszenia, niesienie im wszechstronnej pomocy w kształtowaniu własnego rozwoju i odzyskiwaniu normalnych relacji w stosunkach z najbliższym otoczeniem,

     4. udzielania informacji i pomocy w kwestii wyboru metod i sposobów leczenia z uzależnienia i współuzależnienia,

     5. promocji stylu życia bez alkoholu oraz uświadamiania zagrożenia jakie niesie za sobą jego nadużywanie,

     6. stworzenia alternatywnego środowiska ludziom pragnącym zaprzestania picia alkoholu,

     7. samokształcenia indywidualnego i grupowego w zakresie norm etyczno – moralnych, ze szczególnym uwzględnieniem istoty choroby alkoholowej,

     8. porządku i bezpieczeństwa publicznego oraz przeciwdziałania patologiom społecznym,

     9. działalności charytatywnej,

     10. ochrony i promocji zdrowia,

     11. upowszechniania kultury fizycznej i sportu,

     12. krajoznawstwa oraz wypoczynku dzieci i młodzieży,

     13. działania na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijania kontaktów i współpracy między społeczeństwami.

  Rozdział III

  Metody działania Stowarzyszenia

  §3

  1. Stowarzyszenie realizuje swoje cele przez:

   1. oddziaływanie na osoby nadużywające alkoholu i nie tylko poprzez działania informacyjne, rozmowy, spotkania, odczyty, prelekcje, współpracę z mediami, organizowanie imprez abstynenckich,

   2. prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej, w szczególności dla dzieci i młodzieży,

   3. stworzenie warunków osobom uzależnionym do spędzania wolnego czasu w atmosferze trzeźwości, rozwijanie w członkach Stowarzyszenia pożytecznych i satysfakcjonujących zainteresowań oraz zapewnienie niezbędnych warunków do spędzania wolnego czasu bez alkoholu,

   4. organizowanie różnych form zajęć psychoterapeutycznych z zakresu oświaty zdrowotnej i pozamedycznej pomocy w odpowiednich, zapewniających dyskrecję warunkach,

   5. współpracę ze służbą zdrowia w zakresie leczenia choroby alkoholowej i rehabilitacji osób uzależnionych i współuzależnionych,

   6. udzielanie pomocy moralnej osobom uzależnionym i współuzależnionym oraz ich rodzinom,

   7. prowadzenie działalności dobroczynnej,

   8. współpracę z innymi Stowarzyszeniami i wspólnotami o tym samym lub podobnym profilu działania w kraju i zagranicą.

   9. współpracę z władzami państwowymi, samorządowymi, sektorem gospodarczym, środkami masowego przekazu oraz osobistościami życia publicznego zainteresowanymi realizacją celów statutowych Stowarzyszenia,

   10. organizowanie dla członków Stowarzyszenia, rodzin oraz sympatyków imprez sportowo – rekreacyjnych (spotkania towarzyskie, zabawy, sport),

   11. organizowanie imprez dla dorosłych, dzieci i młodzieży z rodzin niezamożnych oraz rodzin z problemem alkoholowym,

   12. organizowanie różnych form zajęć psychoterapeutycznych z zakresu oświaty zdrowotnej i poza medycznej pomocy, organizowanie obozów i warsztatów rehabilitacyjno – terapeutycznych,

   13. angażowanie do pracy społecznej,

   14. organizowanie w siedzibie Stowarzyszenia i poza siedzibą spotkań z przedstawicielami różnych środowisk celem przedstawienia pracy Stowarzyszenia i jego form działania,

   15. propagowanie i ugruntowywanie modelu trzeźwego życia, skłanianie osób uzależnionych od alkoholu do podjęcia leczenia odwykowego, jak również do wstępowania w szeregi członków Stowarzyszenia,

   16. współpracę z instytucjami publicznymi i organizacjami pozarządowymi, których działalność jest zbieżna z celami statutowymi Stowarzyszenia lub może pomóc w ich realizacji,

   17. zajmowanie stanowiska i wypowiadanie się w sprawach związanych z polityką w zakresie przeciwdziałania alkoholizmowi i wychowaniu w trzeźwości.

  Rozdział IV

  Członkowie, ich prawa i obowiązki

  §4

  1. Członkami Stowarzyszenia mogą być osoby fizyczne i prawne. Osoba prawna może być jedynie członkiem wspierającym Stowarzyszenia.

  2. Stowarzyszenie posiada członków:

   1. zwyczajnych,

   2. wspierających,

   3. honorowych.

  3. Członkiem zwyczajnym może zostać każdy obywatel polski, który złoży pisemną deklarację o przystąpieniu do Stowarzyszenia oraz spełnia wymogi art. 3 Ustawy – Prawo o stowarzyszeniach. Członkostwo cudzoziemców jest dopuszczalne na tych samych warunkach i określone w art. 4 Ustawy.

  4. Członkiem wspierającym Stowarzyszenia może zostać osoba fizyczna lub prawna deklarująca pomoc finansową, rzeczową lub merytoryczną w realizacji celów Stowarzyszenia. Do członków wspierających stosuje się postanowienia niniejszego statutu, dotyczące członków, tylko w zakresie przewidzianym w tych postanowieniach.

  5. Przyjęcie w poczet członków Stowarzyszenia oraz w poczet członków wspierających dokonuje Zarząd Stowarzyszenia na podstawie pisemnej deklaracji przystępującego, zawierającej imię i nazwisko (nazwę), datę urodzenia, numer PESEL (REGON), miejsce zamieszkania (siedzibę), oświadczenie o przystąpieniu oraz – gdy chodzi o członków wspierających – zakres deklarowanej Stowarzyszeniu pomocy.

  6. Członkostwo powstaje z dniem podjęcia przez Zarząd uchwały o przyjęciu; o podjęciu uchwały Zarząd powiadamia zainteresowanego.

  7. Członkiem honorowym zostaje osoba, której godność taka, w uznaniu za wybitny wkład w działalność i rozwój Stowarzyszenia, nada Walne Zebranie na wniosek przynajmniej 10 członków Stowarzyszenia.

   

  §5

  1. Członkowie Stowarzyszenia mają prawo:

   1. brać udział w Walnym Zebraniu,

   2. wybierać i być wybieranym do władz Stowarzyszenia,

   3. zgłaszać do władz Stowarzyszenia wnioski w sprawach związanych z celami i działalnością Stowarzyszenia, żądać informacji o sposobie ich załatwienia,

   4. brać udział – na zasadach określonych przez organizatorów – w konferencjach, szkoleniach, warsztatach terapeutycznych i innych formach działalności Stowarzyszenia.

  2. Postanowienia punktu 1 podpunkt c i d stosuje się również do członków wspierających. Ponadto członkowie ci mają prawo uczestniczyć z głosem doradczym w Walnym Zebraniu.

  3. Członkom honorowym przysługują wszystkie prawa członka zwyczajnego.

   

  §6

  1. Członkowie Stowarzyszenia mają obowiązek:

   1. troszczyć się o dobro i rozwój Stowarzyszenia,

   2. brać udział w działalności Stowarzyszenia i realizacji jego celów,

   3. stosować się do Statutu i uchwał władz Stowarzyszenia,

   4. opłacać regularnie składki oraz w wypadku członków wspierających spełniać zadeklarowane świadczenia na rzecz Stowarzyszenia,

   5. dbać o majątek Stowarzyszenia.

  2. Członkowie honorowi są zwolnieni ze składek członkowskich.

   

  §7

  1. Członkostwo Stowarzyszenia ustaje na skutek:

   1. pisemnej rezygnacji złożonej na ręce Zarządu,

   2. wykluczenia przez Zarząd:

    • z powodu łamania Statutu i nieprzestrzegania uchwał władz Stowarzyszenia,

    • z powodu notorycznego uchylania się od pracy na rzecz Stowarzyszenia, świadomego działania na jego szkodę lub naruszenia jego dobrego imienia,

    • z powodu niepłacenia składek przez okres jednego roku,

    • na pisemny (zawierający uzasadnienie) wniosek przynajmniej dziesięciu członków Stowarzyszenia,

   3. utraty praw obywatelskich na mocy prawomocnego wyroku sądu,

   4. śmierci członka oraz utraty osobowości prawnej przez osoby prawne.

  2. Skreślenie z listy członków oraz wykluczenie ze Stowarzyszenia następuje na podstawie uchwały Zarządu podjętej większością głosów.

   

  §8

  1. Od uchwały Zarządu w sprawie przyjęcia w poczet członków Stowarzyszenia lub pozbawienia członkostwa zainteresowanemu przysługuje odwołanie do Walnego Zebrania, w terminie 30 dni od zawiadomienia o podjętej uchwale.

  2. Uchwała Walnego Zebrania jest ostateczna.

  Rozdział V

  Władze Stowarzyszenia

  §9

  1. Władzami Stowarzyszenia są:

   1. Walne Zebranie,

   2. Zarząd,

   3. Komisja Rewizyjna.

  2. Kadencja władz trwa dwa lata a ich wybór następuje w głosowaniu jawnym bezwzględną większością głosów.

  3. Uchwały wszystkich władz Stowarzyszenia zapadają zwykłą większością głosów (przy ich obliczaniu bierze się tylko głosy za i przeciw uchwale) przy obecności co najmniej połowy członków uprawnionych do głosowania, chyba, że inne postanowienia Statutu stanowią inaczej.

  4. Walne Zebranie jest zdolne do podejmowania uchwał:

   1. w pierwszym terminie – gdy uczestniczy w nim co najmniej połowa członków Stowarzyszenia,

   2. w drugim terminie – bez względu na liczbę obecnych.

  5. Uchwały w sprawie Statutu i rozwiązania Stowarzyszenia mogą być podjęte tylko wtedy, gdy w zebraniu bierze udział co najmniej połowa członków.

   

  §10

  1. Walne Zebranie jest najwyższą władzą Stowarzyszenia.

  2. W Walnym Zebraniu biorą udział:

   1. z głosem stanowiącym – członkowie zwyczajni i honorowi,

   2. z głosem doradczym – członkowie wspierający i zaproszeni goście.

  3. Walne Zebranie może być zwyczajne i nadzwyczajne.

  4. Zwyczajne Walne Zebranie zwoływane jest przez Zarząd co dwa lata, w czwartym kwartale.

  5. O terminie i miejscu Walnego Zebrania oraz proponowanym porządku obrad Zarząd zawiadamia wszystkich członków co najmniej na 30 dni przed terminem jego rozpoczęcia.

  6. Zwyczajne Walne Zebranie poświęcone jest w szczególności sprawom wymienionym w pkt 9 od c do h niniejszego paragrafu.

  7. Nadzwyczajne Walne Zebranie może się odbyć w każdym czasie. Jest zwoływane przez Zarząd:

   1. z własnej inicjatywy,

   2. na wniosek Komisji Rewizyjnej,

   3. na pisemny wniosek co najmniej 1/4 ogólnej liczby członków zwyczajnych Stowarzyszenia.

  8. W przypadkach określonych w pkt. 7 b i c Walne Zebranie winno być zwołane najdalej terminie 30 dni od daty wysunięcia wniosku.

  9. Do kompetencji Walnego Zebrania należy:

   1. określenie głównych kierunków działania i rozwoju Stowarzyszenia,

   2. uchwalanie zmian Statutu,

   3. wybór i odwoływanie wszystkich władz Stowarzyszenia,

   4. rozpatrywanie sprawozdań z działalności Zarządu i Komisji Rewizyjnej,

   5. rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdań rocznych z działalności Stowarzyszenia,

   6. udzielanie Zarządowi absolutorium na wniosek Komisji Rewizyjnej,

   7. uchwalanie budżetu,

   8. uchwalanie wysokości składek członkowskich oraz wszystkich innych świadczeń na rzecz Stowarzyszenia, ustanawianie wpisowego i określanie jego wysokości,

   9. podejmowanie uchwał w sprawie nadania godności członka honorowego,

   10. podejmowanie uchwał w sprawie przyjęcia wewnętrznych regulaminów Stowarzyszenia,

   11. rozpatrywanie wniosków i postulatów zgłoszonych przez członków Stowarzyszenia lub jego władze,

   12. rozpatrywanie odwołań od uchwał Zarządu dotyczących odnowy przyjęcia do Stowarzyszenia, skreślenia z lity członków oraz wykluczenia,

   13. podejmowanie uchwały o rozwiązaniu Stowarzyszenia i przeznaczeniu jego majątku,

   14. podejmowanie uchwał w każdej innej sprawie wniesionej pod obrady Walnego Zebrania i przyjętej do porządku obrad.

   

  §11

  1. Zarząd jest powołany do kierowania działalnością Stowarzyszenia w okresach między Walnymi Zebraniami.

  2. Zarząd składa się z 5 do 7 członków wybranych przez Walne Zebranie. Zarząd wybiera spośród swoich członków Prezesa, wiceprezesa, sekretarza , skarbnika i członka.

  3. Posiedzenia Zarządu zwołuje Prezes, nie rzadziej niż raz w kwartale.

  4. Nieusprawiedliwiona nieobecność członka Zarządu na trzech kolejnych posiedzeniach powoduje utratę mandatu członka Zarządu. Utrata mandatu winna być stwierdzona uchwałą Zarządu podjętą większością głosów.

  5. Do uchwały podjętej w powyższej sprawie przysługuje – w terminie 30 dni od daty doręczenia uchwały – odwołanie do Walnego Zebrania.

  6. Zarząd może dokooptować do swego składu nowych członków na miejsce członków ustępujących, w liczbie nie przekraczającej 1/3 składu pochodzącego z wyboru.

  7. Do zakresu działania Zarządu należą w szczególności:

   1. kierowanie działalnością Stowarzyszenia i wykonywanie uchwał Walnego Zebrania,

   2. reprezentowanie Stowarzyszenia na zewnątrz i działanie w jego imieniu,

   3. ustalanie planów działalności i budżetu Stowarzyszenia,

   4. sprawowanie zarządu nad majątkiem Stowarzyszenia,

   5. podejmowanie uchwał o nabywaniu, zbywaniu lub obciążaniu majątku Stowarzyszenia,

   6. zwoływanie Walnego Zebrania,

   7. podejmowanie uchwał w sprawie przyjęcia i skreślenia członków.

   

  §12

  1. Komisja Rewizyjna powołana jest do sprawowania kontroli nad działalnością Stowarzyszenia.

  2. Komisja Rewizyjna składa się z 3 do 5 osób w tym przewodniczącego, zastępcy i sekretarza.

  3. Do kompetencji Komisji Rewizyjnej należy:

   1. przeprowadzanie co najmniej raz na pół roku kontroli całokształtu działalności Zarządu, ze szczególnym uwzględnieniem gospodarki finansowej,

   2. składanie sprawozdań ze swej działalności na Walnym Zebraniu, wraz z oceną działalności i wnioskiem w przedmiocie absolutorium dla Zarządu,

   3. występowanie z wnioskiem o zwołanie nadzwyczajnego Walnego Zebrania w przypadku stwierdzenia nadużyć lub strat w gospodarce majątkiem i funduszami Stowarzyszenia względnie bezczynności Zarządu przez okres dłuższy niż dwa miesiące,

   4. uczestniczenie w posiedzeniach Zarządu z głosem doradczym,

   5. prawo wglądu do wszystkich dokumentów Stowarzyszenia.

  4. Komisja Rewizyjna może dokooptować do swego składu nowych członków na miejsce członków ustępujących w liczbie nie przekraczającej 1/3 składu Komisji pochodzącego z wyboru.

  5. Członkowie Komisji Rewizyjnej nie mogą pełnić żadnych innych funkcji we władzach Stowarzyszenia.

  Rozdział VI

  Majątek i fundusze Stowarzyszenia

  §13

  1. Majątek Stowarzyszenia powstaje:

   1. ze składek członkowskich,

   2. z dochodów z własnej działalności,

   3. z dochodów z majątku Stowarzyszenia,

   4. z darowizn, spadków i zapisów,

   5. z dotacji i ofiarności publicznej.

  2. Wszelkie środki pieniężne mogą być przechowywane wyłącznie na rachunku bankowym Stowarzyszenia.

  3. Stowarzyszenie prowadzi gospodarkę finansową zgodnie z obowiązującymi przepisami.

  4. Decyzje w sprawie nabywania, zbywania i obciążania majątku Stowarzyszenia podejmuje Zarząd.

  5. Stowarzyszenie może prowadzić działalność gospodarczą, według zasad określonych w odrębnych przepisach. Dochód z działalności Stowarzyszenia służy realizacji celów statutowych i nie może być przeznaczony do podziału pomiędzy jego członków.

  Rozdział VII

  Postanowienia końcowe

  §14

  1. Do zawierania umów, udzielania pełnomocnictwa i składania innych oświadczeń woli, w szczególności w sprawach majątkowych upoważnieni są: prezes i skarbnik działający łącznie.

  2. Uchwałę w sprawie zmiany statutu oraz uchwałę o rozwiązaniu Stowarzyszenia podejmuje Walne Zebranie większością 2/3 głosów, w obecności co najmniej połowy uprawnionych do głosowania.

  3. Podejmując uchwałę o rozwiązaniu Stowarzyszenia Walne Zebranie określa sposób jego likwidacji oraz przeznaczenie majątku Stowarzyszenia na cele Gminne.

  4. Likwidacji Stowarzyszenia dokonuje, powołana przez Walne Zebranie, komisja likwidacyjna, działając wspólnie z organem nadzorującym.

   

  §15

  1. Niniejszy tekst statutu przyjęto na Zebraniu Członków Założycieli Stowarzyszenia Klub Abstynenta „Barka” w dniu 10 sierpnia 2016r. i może on być zmieniony wyłącznie prawomocną uchwałą Walnego Zebrania.